مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:نعیم الدین خانی
پست الکترونیک:ali.n.khani@gmail.com
آدرس وب سایت:http://taereqods.com
نخصص ها:اخلاق و عرفان

زندگی نامه

زندگینامه ایشان به زودی ثبت خواهد شد